حداکثر 10٪ صرفه جویی کنید

ارسال 7 فرصت شغلی ثبت تا مدت 60روزبا قید فوریت

650'000 تومان

ارسال 7 فرصت شغلی ثبت تا مدت 60 روزبا قید فوریت
ماندگاری فرصت شغلی تا زمان لغو توسط کارفرما پایدار خواهد بود و مدت زمان درج شده فقط برای زمان ثبت میباشد و فرصتهای شغلی درج شده بدون محدودیت زمانی خواهند بود
در کنار شغل ، کلمه ویژهو فوریت جهت جلب توجه درج میشود

ارسال 5 فرصت شغلی ثبت تا مدت 45 روز

165'000 تومان

ارسال 5 فرصت شغلی ثبت تا مدت 45 روز.
ماندگاری فرصت شغلی تا زمان لغو توسط کارفرما پایدار خواهد بود و مدت زمان درج شده فقط برای زمان ثبت میباشد و فرصتهای شغلی درج شده بدون محدودیت زمانی خواهند بود